Privacybeleid

1. gegevensbescherming in een oogopslag
Algemene informatie
De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt als je deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming, zie onze verklaring over gegevensbescherming onderaan deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Je vindt hun contactgegevens in de opdruk van deze website.

Hoe verzamelen we je gegevens?
Enerzijds worden je gegevens verzameld wanneer je ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld de gegevens zijn die je in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming door onze computersystemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens (bv. je Internet browser, je besturingssysteem of het tijdstip waarop de pagina wordt weergegeven). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra je deze website betreedt.

Waar gebruiken we je gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te laten functioneren. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om je gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heb je op je gegevens?
Je hebt het recht om op elk moment gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van je opgeslagen persoonlijke gegevens. Je hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van gegevens, kun je die toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. Je hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen. Bovendien heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Hiervoor, en ook voor andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming, kun je te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum staat.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden
Wanneer je deze website bezoekt, kan je surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dit gebeurt vooral met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vind je in de volgende verklaring over gegevensbescherming.

2 Hosting en content delivery netwerken (CDN)
Externe hosting
Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). Persoonsgegevens die op deze website verzameld worden, worden opgeslagen op de servers van de hosting provider. Dit kunnen onder meer, maar niet uitsluitend, IP adressen, contactverzoeken, metadata en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere via een website gegenereerde gegevens zijn.

De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte verstrekking van ons online aanbod door een professionele verstrekker (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO).

Onze hosting provider zal je gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om zijn dienstverplichtingen na te komen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Sluiting van een contract voor verwerking in opdracht

Om een gegevensbeschermingsconforme verwerking te garanderen, hebben wij met onze hostingprovider een contract voor opdrachtverwerking gesloten.

3 Algemene opmerkingen en verplichte informatie
Gegevensbescherming
De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van je persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen je persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze verklaring over gegevensbescherming.

Wanneer je deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee je persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Dit Privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en hoe we die gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dat gebeurt.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht over het Internet (bv. bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Notitie over het verantwoordelijke bureau.
De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens voor deze website vind je hier.

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen en dergelijke) vaststelt.

Intrekking van je toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met je uitdrukkelijke toestemming. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken. Daartoe volstaat een informele e-mail communicatie met ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping werd uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 DSGVO)
ALS DE GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEB JE HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT JE BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING GEBASEERD IS, VIND JE IN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING. ALS JE BEZWAAR MAAKT, STOPPEN WE MET DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS, TENZIJ WE DWINGENDE LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN JE BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21, LID 1 VAN DE DSGVO).

ALS JE PERSOONSGEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING WORDEN VERWERKT, HEB JE HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIE MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING VERBAND HOUDT. ALS JE BEZWAAR MAAKT, WORDEN JE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21 (2) VAN DE DUITSE WET OP DE GEGEVENSBESCHERMING).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van een inbreuk op de GDPR hebben betrokkenen het recht beroep aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de Lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt er recht op dat gegevens die wij op grond van je toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, aan jou of aan een derde worden verstrekt in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Als je om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere gegevensbeheerder verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL of TLS versleuteling
Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van gevoelige inhoud, zoals bestellingen of vragen die je ons als sitebeheerder zendt, gebruikt deze site SSL of TLS encryptie. Je herkent een versleutelde verbinding doordat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het hangslot-symbool in de browser-regel.

Als SSL of TLS encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die je aan ons doorgeeft niet door derden gelezen worden.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website
Als er, na het sluiten van een kostencontract, een verplichting bestaat om je betalingsgegevens aan ons door te geven (bv. het rekeningnummer in het geval van machtiging tot automatische afschrijving), zijn deze gegevens noodzakelijk voor de verwerking van de betaling.

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmethoden (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend uitgevoerd via een SSL of TLS versleutelde verbinding. Je herkent een versleutelde verbinding doordat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het hangslot-symbool in de browser-regel.

Met versleutelde communicatie kunnen de betalingsgegevens die je aan ons doorgeeft niet door derden gelezen worden.

Informatie, wissen en corrigeren
In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heb je het recht om op elk moment gratis informatie te ontvangen over je opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking, en, indien van toepassing, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Je kunt hiervoor en voor verdere vragen over het onderwerp van persoonlijke gegevens te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Recht om verwerking te beperken
Je hebt het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen. Je kunt daarvoor te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Het recht om verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

Als je de juistheid van je door ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de verificatie heb je het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen.
Als de verwerking van je persoonsgegevens onwettig is/was, kun je in plaats van verwijdering om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens vragen.
Als we je persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar je ze nodig hebt om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heb je het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen in plaats van wissing.
Als je overeenkomstig § 21 (1) DSGVO bezwaar hebt aangetekend, moet een afweging van jouw belangen en de onze worden gemaakt. Zolang niet is vastgesteld welke belangen prevaleren, heb je het recht te eisen dat de verwerking van je persoonsgegevens wordt beperkt.
Als je de verwerking van je persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – behalve dat ze worden opgeslagen – alleen worden verwerkt met jouw toestemming of voor de instelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een Lid-Staat.

Bezwaar tegen marketing e-mails
Wij maken bezwaar tegen het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van reclame en voorlichtingsmateriaal waar niet uitdrukkelijk om is gevraagd. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, b.v. door middel van spam-mails.

4. gegevensverzameling op deze website
Koekjes
Onze Internet pagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan je eindtoestel. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op je eindtoestel opgeslagen. Sessie-cookies worden aan het eind van je bezoek automatisch gewist. Persistente cookies blijven op je eindtoestel opgeslagen tot je ze zelf verwijdert of tot je webbrowser ze automatisch verwijdert.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van derde bedrijven op je eindtoestel worden opgeslagen wanneer je onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of jou in staat bepaalde diensten van het derde bedrijf te gebruiken (bv. cookies om betalingsdiensten te verwerken).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat sommige functies van de website zonder die cookies niet zouden werken (bv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om reclame te tonen.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door jou gewenste functies te bieden (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het website publiek te meten) worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO, tenzij een andere wettelijke basis wordt aangegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde verstrekking van zijn diensten. Als toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, is het opslaan van de cookies in kwestie uitsluitend op deze toestemming gebaseerd (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO); de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Je kunt je browser zo instellen dat je geïnformeerd wordt over de installatie van cookies en ze alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als je cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Als cookies gebruikt worden door derde bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij je daarvan apart op de hoogte brengen in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, om je toestemming vragen.

Server log bestanden
De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server log files, die je browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn

browsertype en browserversie
Gebruikt besturingssysteem
Referrer URL
Hostnaam van de benaderende computer
Tijd van server aanvraag
IP-adres
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op § 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website, waarvoor de logbestanden van de server moeten worden geregistreerd.

Contactformulier
Als je ons vragen stuurt via het contactformulier, worden je gegevens uit het vragenformulier, inclusief de contactgegevens die je daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen om de vraag te kunnen verwerken en in geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder je toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op § 6 (1) lit. b DSGVO als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitiem belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 (1) (f) DSGVO) of op je toestemming (Art. 6 (1) (a) DSGVO) als daarom gevraagd is.

De gegevens die je in het contactformulier invoert blijven bij ons tot je ons vraagt ze te wissen, je je toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel van het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bv. nadat we klaar zijn met het verwerken van je aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Inlichtingen per e-mail, telefoon of fax
Als je per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt je vraag, met inbegrip van alle persoonlijke gegevens die daaruit voortvloeien (naam, vraag), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van je verzoek. We geven deze gegevens niet door zonder je toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b DSGVO als je verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitiem belang bij de efficiënte verwerking van de aan ons gerichte vragen (§ 6 (1) (f) DSGVO) of op je toestemming (§ 6 (1) (a) DSGVO) als daarom gevraagd is.

De gegevens die je ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons tot je ons vraagt ze te wissen, we je toestemming om ze op te slaan intrekken of het doel van het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bv. nadat je verzoek verwerkt is). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Registratie op deze website
Je kunt je op deze website registreren om extra functies op deze website te gebruiken. We gebruiken de gegevens die je hiervoor invoert alleen voor het specifieke aanbod of de dienst waarvoor je je hebt ingeschreven. De bij de registratie gevraagde verplichte informatie moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie.

Bij belangrijke wijzigingen, bv. in de reikwijdte van het aanbod of bij technisch noodzakelijke veranderingen, gebruiken we het bij de registratie opgegeven e-mail adres om je daarvan op de hoogte te brengen.

De bij de registratie ingevoerde gegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de door de registratie tot stand gekomen gebruikersrelatie en, indien nodig, voor het aangaan van verdere overeenkomsten (Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO).

De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons bewaard zolang je op deze website geregistreerd bent en worden daarna gewist. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

5 Sociale media
Plugins voor sociale media met Shariff
Op deze website worden social media plugins gebruikt (bv. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Je kunt de plugins meestal herkennen aan de respectieve logo’s van de sociale netwerken. Om de gegevensbescherming op deze website te garanderen, gebruiken we deze plugins alleen in combinatie met de zogenaamde “Shariff” oplossing. Deze toepassing voorkomt dat de op deze website geïntegreerde plugins gegevens naar de respectievelijke provider zenden als je voor het eerst de pagina betreedt.

Pas als je de betreffende plugin activeert door op de bijbehorende knop te klikken, wordt een directe verbinding met de server van de aanbieder tot stand gebracht (toestemming). Zodra je de plugin activeert, ontvangt de betreffende provider de informatie dat je deze website bezocht hebt met je IP adres. Als je tegelijkertijd op je sociale media account (bv. Facebook) bent ingelogd, kan de betreffende aanbieder je bezoek aan deze website aan je gebruikersaccount toewijzen.

De activering van de plugin vormt toestemming in de zin van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Je kunt deze toestemming op elk moment intrekken met werking voor de toekomst.

Facebook plugins (“Like” en “Deel” knop)
Plugins van het sociale netwerk Facebook zijn in deze website geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Je herkent Facebook plugins aan het Facebook logo of de “Like” knop op deze website. Een overzicht van Facebook plugins vind je hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer je deze website bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen je browser en de Facebook server. Op deze manier ontvangt Facebook met je IP adres de informatie dat je deze website bezocht hebt. Als je op de Facebook “Vind ik leuk” knop klikt terwijl je op je Facebook account bent ingelogd, kun je de inhoud van deze website aan je Facebook profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook je bezoek aan deze website met je gebruikersaccount in verband brengen. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieders van de pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vind je in Facebook’s privacybeleid op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Als je niet wilt dat Facebook je bezoek aan deze website in verband kan brengen met je Facebook gebruikersaccount, log dan uit bij je Facebook gebruikersaccount.

Het gebruik van Facebook plugins is gebaseerd op § 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij voor een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media te zorgen. Voor zover overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend op basis van § 6 para. 1 lit. a DSGVO uitgevoerd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Instagram Plugin
De functies van de Instagram dienst zijn in deze website geïntegreerd. Deze functies worden geleverd door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

Als je ingelogd bent op je Instagram account, kun je inhoud van deze website aan je Instagram profiel koppelen door op de Instagram knop te klikken. Zo kan Instagram je bezoek aan deze website associëren met je gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieders van de pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik ervan door Instagram.

De opslag en analyse van gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij te zorgen voor een zo groot mogelijke zichtbaarheid op de sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend op grond van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO uitgevoerd; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pinterest plugin
Op deze website gebruiken we sociale plugins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS (“Pinterest”).

Wanneer je een pagina oproept die zo’n plugin bevat, maakt je browser een directe verbinding met de servers van Pinterest. De plugin zendt de registratiegegevens naar de server van Pinterest in de VS. Deze loggegevens kunnen je IP adres bevatten, het adres van bezochte websites die ook Pinterest functies bevatten, het type en de instellingen van je browser, de datum en tijd van het verzoek, hoe je Pinterest gebruikt en cookies.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij te zorgen voor een zo groot mogelijke zichtbaarheid op de sociale media. Voor zover de bijbehorende toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend op grond van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO uitgevoerd; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie over het doel, de reikwijdte en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Pinterest, en over je rechten in dit verband en mogelijkheden om je privacy te beschermen, vind je in Pinterest’s informatie over gegevensbescherming: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. hulpmiddelen voor analyse en reclame
Google Analytics
Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het opslaan van Google Analytics cookies en het gebruik van dit analyse-instrument zijn gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IP anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat je IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt doorgegeven. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om je gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten in verband met website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te verlenen. Het IP adres dat je browser doorgeeft als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere Google gegevens.

Browser plug-in

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen, maar merk op dat je dan misschien niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kun je voorkomen dat de door het cookie gegenereerde en met je gebruik van de website verband houdende gegevens (waaronder je IP adres) door Google worden verzameld, en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browser plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

Je kunt het verzamelen van je gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst, die het verzamelen van je gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Deactiveer Google Analytics.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vind je in Google’s privacybeleid: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

We hebben met Google een overeenkomst voor orderverwerking gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

Bewaartijd

Gegevens die Google op gebruikers- en gebeurtenisniveau opslaat en die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID’s (bv. user ID) of reclame-ID’s (bv. DoubleClick cookies, Android reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of gewist. Details zijn te vinden op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google AdSense
Deze website gebruikt Google AdSense, een advertentie-integratiedienst. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google AdSense gebruikt “cookies”, tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Google AdSense gebruikt ook zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen). Via deze web beacons kan informatie, zoals het bezoekersverkeer op deze pagina’s, geanalyseerd worden.

De door cookies en web beacons gegenereerde informatie over je gebruik van deze website (met inbegrip van je IP adres) en de levering van advertentieformaten wordt doorgestuurd naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze informatie kan door Google worden doorgegeven aan contractuele partners van Google. Google zal je IP adres echter niet samenvoegen met andere door jou opgeslagen gegevens.

Het opslaan van AdSense cookies is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen, maar merk op dat je dan misschien niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stem je in met de verwerking van gegevens over jou door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Google Analytics Remarketing
Deze website gebruikt Google Analytics Remarketing functies in combinatie met Google Ads en Google DoubleClick cross-functies. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Deze functie maakt het mogelijk om de met Google Analytics Remarketing gemaakte reclamedoelgroepen te koppelen aan de kruisbestuivingsfuncties van Google Ads en Google DoubleClick. Op die manier kunnen gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde reclameboodschappen die op je afgestemd zijn op basis van je vroegere gebruik en surfgedrag op het ene eindtoestel (bv. mobiele telefoon) ook op een ander eindtoestel (bv. tablet of PC) getoond worden.

Als je daarvoor toestemming hebt gegeven, koppelt Google je web- en app-browsinggeschiedenis voor dit doel aan je Google Account. Hierdoor kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen getoond worden op alle apparaten waarop je bent ingelogd met je Google Account.

Om deze functie te ondersteunen verzamelt Google Analytics door Google geauthenticeerde gebruikers-ID’s, die tijdelijk aan onze Google Analytics gegevens gekoppeld worden om doelgroepen te definiëren en te creëren voor cross-device ad targeting.

Je kunt je permanent afmelden voor cross-device remarketing/targeting door op maat gemaakte reclame uit te schakelen; volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De aggregatie van de in je Google Account verzamelde gegevens is uitsluitend gebaseerd op je toestemming, die je bij Google kunt geven of intrekken (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). In het geval van gegevensverzamelingsprocessen die niet in je Google Account worden samengevoegd (bijv. omdat je geen Google Account hebt of tegen de samenvoeging bezwaar hebt gemaakt), is de gegevensverzameling gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de websitebeheerder belang heeft bij de anonieme analyse van websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en gegevensbeschermingsbepalingen zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google advertenties en Google conversietracking
Deze website gebruikt Google advertenties. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als onderdeel van Google Ads gebruiken we zogenaamde conversietracking. Wanneer je op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie gezet voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internet browser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar deze pagina werd doorverwezen.

Elke Google Ads klant ontvangt een ander cookie. Cookies kunnen niet getraceerd worden op de websites van Google Ads klanten. De via de conversie-cookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor Google Ads klanten die voor conversie-tracking gekozen hebben. Klanten kennen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie klikte en werd doorverwezen naar een pagina met een conversie tracking tag. Zij ontvangen echter geen informatie die gebruikt kan worden om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als je niet wilt deelnemen aan het volgen, kun je bezwaar maken tegen dit gebruik door de cookie voor het volgen van conversies van Google gemakkelijk uit te schakelen via je internet browser in je gebruikersinstellingen. Je wordt dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken.

Het opslaan van “conversie cookies” en het gebruik van dit opsporingsmiddel zijn gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google advertenties en Google conversietracking vind je in Google’s privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Je kunt je browser zo instellen dat je geïnformeerd wordt over de installatie van cookies en ze alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als je cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

7. NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief details
Als je de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, vragen we je om een e-mail adres en om informatie waarmee we kunnen nagaan of je de eigenaar bent van het opgegeven e-mail adres en of je de nieuwsbrief wilt ontvangen. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens uitsluitend om de gevraagde informatie te verzenden en geven ze niet door aan derden.

De verwerking van de in het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op je toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Je kunt je toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mail adres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bv. via de “unsubscribe” link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die je verstrekt om de nieuwsbrief te ontvangen worden door ons of door de aanbieder van de nieuwsbrief bewaard tot je je afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat je je hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die we voor andere doeleinden hebben opgeslagen, worden hierdoor niet beïnvloed.

Zodra je je hebt uitgeschreven van de nieuwsbrief distributielijst, wordt je e-mail adres door ons of door de nieuwsbrief dienstverlener opgeslagen in een zwarte lijst, indien nodig, om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet met andere gegevens samengevoegd. Dit dient zowel jouw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke eisen bij het versturen van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van Art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO). Opslag op de zwarte lijst is niet in tijd beperkt. Je kunt bezwaar maken tegen opslag als jouw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatig belang.

8. plugins en hulpmiddelen
YouTube met uitgebreide gegevensbescherming
Deze website integreert video’s van YouTube. De beheerder van de pagina’s is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers aan deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De overdracht van gegevens aan partners van YouTube wordt echter niet noodzakelijk uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Zo maakt YouTube een verbinding met het Google DoubleClick netwerk, ongeacht of je een video bekijkt.

Zodra je op deze website een YouTube video start, wordt een verbinding met de YouTube servers tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube server welke van onze pagina’s je bezocht hebt. Als je ingelogd bent op je YouTube account, geef je YouTube toestemming om je surfgedrag direct aan je persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door je uit te loggen uit je YouTube account.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies op je eindtoestel opslaan nadat je een video gestart hebt. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken op te stellen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. Cookies blijven op je toestel tot je ze verwijdert.

Zo nodig kunnen na de start van een YouTube video verdere gegevensverwerkingsprocessen in gang worden gezet, waarop wij geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt voor een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van Art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO. Voor zover de bijbehorende toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend op grond van Art. 6 Lid 1 lit. a DSGVO uitgevoerd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube is te vinden in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.